Coordinación de Seguridad y Salud

Coordinació de Seguretat i Salut

La seguretat és un dels pilars de SOCOTEC, per aquest motiu tenim una divisió destinada únicament a donar assistència en temes de Seguretat a la resta dels departaments perquè les nostres actuacions en obra compleixin amb uns rigorosos estàndards de Seguretat.

Amb l'objectiu de potenciar dins del sector de la construcció la idea que la prevenció és una eina facilitadora de la producció, el 2024 SOCOTEC incorpora un departament específic per a la coordinació de Seguretat i Salut que fins ara es cap de forma descentralitzada en cadascuna de les divisions.

Amb aquesta divisió aportem la Safety Culture als projectes i obres de construcció.

A SOCOTEC oferim un servei de qualitat en activitats com la Coordinació de Seguretat i Salut, Assistència tècnica en Prevenció, Plans d'autoprotecció, formació de treballadors i directius entre altres

Parleu amb els nostres experts

Teresa Mª Cano

Directora de Seguridad y Salud

Directora de Seguridad y Salud

teresa.cano@socotec.com

Serveis de Coordinador de Seguretat i Salut

Coordinació de Seguretat i Salut

Assistència Tècnica en Prevenció de Riscos Laborals en construcció

Control Documental CAE

Formación a mida sobre seguretat i salut

Seguridad y salud para Edificación

SERVEIS

Coordinació de Seguretat i Salut

El promotor en les seves obligacions de garantir la llei de Prevenció de Riscos Laborals en les obres de construcció que promou, ha de nomenar un coordinador de seguretat i salut.

Aquesta figura ha de garantir que l' empresa contractista segueix processos constructius segurs. Els nostres coordinadors són enginyers i arquitectes especialitzats en la prevenció de riscos laborals amb àmplia experiència en obres d'enginyeria i arquitectura singulars.

En el desenvolupament dels treballs d'obra d 'edificació, obra civil i de conservació i manteniment, l'actuació del coordinador/a de seguretat i salut representa una funció essencial, recollida en el R.D. 1627/97, que promou l'aplicació de totes aquelles mesures que eliminin o redueixin els riscos en els llocs de treball.

El promotor en les seves obligacions de garantir la llei de Prevenció de Riscos Laborals en les obres de construcció que promou, ha de nomenar un coordinador de seguretat i salut.

Aquesta figura ha de garantir que l' empresa contractista segueix processos constructius segurs. Els nostres coordinadors són enginyers i arquitectes especialitzats en la prevenció de riscos laborals amb àmplia experiència en obres d'enginyeria i arquitectura singulars.

En el desenvolupament dels treballs d'obra d 'edificació, obra civil i de conservació i manteniment, l'actuació del coordinador/a de seguretat i salut representa una funció essencial, recollida en el R.D. 1627/97, que promou l'aplicació de totes aquelles mesures que eliminin o redueixin els riscos en els llocs de treball.

Serveis de Coordinador de Seguretat i Salut en fase de obra
Redacción de proyecto

Redacció de projecte:

 • Treball conjunt amb els redactors del projecte identificant punts de risc i conflicte entre les diferents fases.

 • Avaluació de riscos identificats.

 • Redacció de l' Estudi de Seguretat i Salut incloent com a annexos les actes desenvolupades sobre la CSS en fase de projecte.

Inicio de la ejecución de obra:

Inici de l' execució d' obra:

 • Anàlisi del projecte d' execució de l' obra

 • Anàlisi de l' ESS

 • Anàlisi i aprovació (o informe favorable) del PSS

Durante la ejecución de las obras

Durant l' execució de les obres:

 • Aportació del llibre d' incidències i la primera anotació en el mateix.

 • Reunió de llançament de la coordinació i establiment del calendari de reunions de coordinació.

 • Planificació de l' activitat preventiva en obra.

 • Verificació i supervisió del sistema de control d' accessos a l' obra implantat pel contractista.

 • Supervisió del control documental d' empreses, treballadors i maquinària implantat pel contractista.

 • Sistemes de treball entre la coordinació, la direcció d' obra i el promotor.

   

Fase final de la ejecución de las obras:

 • Visites d' obra per a la verificació de la implantació de les directrius marcades per la coordinació.

 • Col·laboració en la investigació d'accidents.

 • Finalització dels treballs de la coordinació.

El seu principal objectiu actuar sobre les condicions de treball, en les diferents fases de les obres, permetent una adequada planificació i integració de la Seguretat, amb la finalitat de l'eliminació / reducció de la sinistralitat en la construcció.

La figura del coordinador de seguretat i salut, tant en fase de projecte com en fase d' execució és la d' un tècnic competent designat pel promotor, essent una obligació del promotor realitzar aquesta designació.

  SERVICIOS

  Control Documental CAE

  Disposem d' un servei administratiu de gestió documental per al control d' accessos consistent en la integració i gestió diària dels permisos per accedir als diferents espais de treball.

  • Vigilància d'accessos

  • Registres entrada i sortida

  • nformació CAE a les visites

  • Controlar els albarans

  • Registre hores de treball

  • Personal amb formació preventiva

  Alta Seguretat Social

  • Formació d' ofici a desenvolupar en l' obra
  • Formació/Informació del PSS de l'obra
  • Lliurament i disposició d' EPI' s
  • Ascensos mèdic

  Autònoms

  • Contracte d' adhesió a la Mútua
  • Certificats pagament Hisenda i S.S.
  • R.C. Assegurances
  • Obres amb projecte: Adhesió al PSS
  • Obres sense projecte: Acta de CAE

  Documentació per a empreses

  • Obertura del centre de treball
  • Llibre de visites i de subcontractació
  • Obres amb projecte: Pla de Seguretat i Salut
  • Obres sense projecte: AVR i planificació de l' activitat preventiva i implantació de l' obra

  SUBCONTRACTISTES:

  Contractat amb SPA o Contrato SPP

  • Contracte d' adhesió a la Mútua
  • Nomenament del responsable PRL
  • Certificats pagament Hisenda i S.S.
  • Registre d'Empreses Acreditades
  • R.C. Assegurances
  • Obres amb projecte: Adhesió al PSS
  • Obres sense projecte: Acta de CAE

  Control documental CAE
  Seguridad y salud para Edificación

  SERVEIS

  Assistència Tècnica en Prevenció de Riscos Laborals en construcció

  Els processos de millora contínua en totes les organitzacions que volen garantir un sistema de construcció regulat i de qualitat total, requereixen de tècnics especialitzats en l' optimització dels processos de gestió i producció des del punt de vista de la qualitat, prevenció i medi ambient.

  El nostre equip són enginyers i arquitectes especialitzats en la implantació dels sistemes ISO en les obres de construcció amb àmplia experiència en obres d'enginyeria i arquitectura singulars

  Els processos de millora contínua en totes les organitzacions que volen garantir un sistema de construcció regulat i de qualitat total, requereixen de tècnics especialitzats en l' optimització dels processos de gestió i producció des del punt de vista de la qualitat, prevenció i medi ambient.

  El nostre equip són enginyers i arquitectes especialitzats en la implantació dels sistemes ISO en les obres de construcció amb àmplia experiència en obres d'enginyeria i arquitectura singulars

  Formació

  Creiem que la seguretat no només està en la contractació dels nostres serveis en seguretat i salut, si no que cal que aquesta cultura de la seguretat cali dins de tots els agents que participen en una obra. Per això fem formacions fetes a mida per a tots els agents que intervenen en una obra, perquè la seguretat sigui un dels pilars des de les fases més incipients d'una actuació.

  Nosaltres volem formar part d'aquest canvi a millor i per això promovem la Formació de totes les persones que vulguin formar part d'una societat més sàvia, plena de valors com la resiliència, l'eficiència i el bé comú

   

  Altres Serveis addicionals

  • Elaboració d' Informes tècnics de seguretat i Salut
  • Plans d'Autoprotecció per a centres, establiments i dependències dedicats a activitats que puguin donar origen a situacions d'emergència i estiguin obligats pel Reial decret 393/2007, de 23 de març on s'aprova la Norma Bàsica d'Autoprotecció.
  Plan de Seguridad y Salud

  PLA DE SEGURETAT I SALUT

  Què és un Pla de seguretat i salut?

  Un Pla de Seguretat i Salut en Obres és un document integral que té com a objectiu principal protegir la vida i la salut dels treballadors en el lloc de construcció mitjançant la identificació i mitigació de riscos, el compliment de normatives i regulacions, i la implementació de mesures preventives i d' emergència. a SOCOTEC redactem i actualitzem els Plans de Seguretat i Salut per a la teva empresa.

  Un Pla de Seguretat i Salut en Obres és un document integral que té com a objectiu principal protegir la vida i la salut dels treballadors en el lloc de construcció mitjançant la identificació i mitigació de riscos, el compliment de normatives i regulacions, i la implementació de mesures preventives i d' emergència. a SOCOTEC redactem i actualitzem els Plans de Seguretat i Salut per a la teva empresa.

  Principals sectors on cal un ens coordinador en matèria de seguretat i salut
  Seguridad y salud para Edificación

  Seguretat i salut per Edificació

  En el sector de l'edificació, treballem mà a mà amb arquitectes, enginyers i contractistes per assegurar que cada fase del projecte, des de la planificació fins a la finalització, compleixi amb els més alts estàndards de seguretat.

  Seguridad y salud para Infraestructuras

  Seguretat i salut per a Infraestructures:

  Per a projectes d'infraestructures, la nostra prioritat és garantir la seguretat tant dels treballadors com del públic que es pugui veure afectat per les obres.

  Seguridad y salud para Industria

  Seguretat i salut per a Indústria:

  En l'entorn industrial, on els riscos poden ser més variats i complexos, oferim solucions adaptades a les necessitats específiques de cada instal·lació.

  Seguridad y salud para Retail

  Seguretat i salut per a Retail:

  En el sector minorista, on la seguretat dels clients i el personal és fonamental, treballem per garantir que les obres de construcció o renovació es realitzin sense interrupcions i minimitzant qualsevol risc per a la seguretat.

  Vols demanar els nostres serveis de Seguretat i Salut? Contacte

  Contacta amb nosaltres
  teresa.cano@socotec.com

  Parleu amb els nostres experts

  Teresa Mª Cano

  Directora de Seguridad y Salud

  Directora de Seguridad y Salud

  teresa.cano@socotec.com