Política de protecció de dades personals - GDPR

BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP S.L.U., empresa pertanyent al Grup SOCOTEC, es compromet a garantir que el tractament de les dades personals realitzat en el marc de les seves activitats comercials compleix el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, conegut com a Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) ia la llei espanyola relativa a la protecció de dades, la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garantia de drets digitals.

El terme dades personals (a continuació “Dades Personals”) es refereix a tota informació sobre una persona física identificada o identificable. Es considera "persona identificable" aquella que es pugui identificar directament o indirectament, en particular mitjançant un número d'identificació o mitjançant una o diverses de les seves característiques individuals.

Les dades personals recopilades podran incloure, en particular però no exclusivament, noms i cognoms, números d'identificació nacionals, adreça postal i electrònica, números de telèfon, dades professionals, còpia del contracte laboral, nòmines, targeta o certificat de Seguretat Social, dades financeres (certificat de titularitat bancària, liquidació d'impostos, etc.), adreça IP i qualsevol altra Dada Personal que pugui resultar pertinent per als fins descrits a continuació. Això no obstant, es recopilaran únicament aquelles Dades Personals que resultin estrictament necessàries per al tractament de dades en qüestió.

 

 1. Qui recopila les dades personals?

El responsable és BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP S.L.U., empresa amb domicili social al C/d’Àvila, 138, 3a planta, 08018 Barcelona, ​​Espanya.

 1. A qui s'aplica aquesta política?

La finalitat de la present “Política de Protecció de Dades Personals” és informar a tota persona física interessada (“Vostè, La seva/Sus”) sobre la manera com el Grup Socotec recopila i utilitza les seves dades personals i sobre els mitjans a la seva disposició. per controlar aquest ús. Aquesta política no s'aplica als llocs web de tercers que es puguin esmentar al lloc web del Grup Socotec.

Aquesta Política està destinada a:

 • candidats que presenten una candidatura espontània o responen a un anunci publicat;
 • persones que volen posar-se en contacte amb BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP S.L.U. a través del formulari de contacte disponible;
 • tots els usuaris del lloc web (www.socotec.es) que es connectin i naveguin per aquest lloc web.
 1. Quins mètodes de recopilació de dades es fan servir??

BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP S.L.U. recopila Dades Personals en línia (inclòs a través del correu electrònic), en format paper i de forma oral (durant una entrevista o trucada telefònica) i aquesta Política s'aplicarà amb independència del mètode de tractament o de recopilació de dades utilitzat.

Les Dades Personals que accepteu comunicar-nos, amb independència del mètode de recopilació utilitzat (en línia, en format paper o de forma oral durant una entrevista o trucada telefònica), estaran subjectes a les disposicions de la present Política..

 1. Per què es recopilen les vostres dades?

BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP S.L.U. utilitza les seves dades personals per realitzar la seva tasca i exercir la seva activitat comercial. A continuació, es presenta una llista dels motius pels quals es recopilen les Dades Personals i la base jurídica corresponent.

motivos-tratamiento-datos-personales

 1. A qui s'envien les vostres dades?

En funció de la seva finalitat, les vostres dades personals es podran enviar a la divisió comercial corresponent, on podran ser conservades. Les dades informàtiques són conservades a distància pel prestador de servei d'allotjament OVH.

Les dades de connexió al lloc web i els missatges enviats a través del formulari de “Contacte” es transfereixen a la nostra agència web, que gestiona el nostre lloc web. No disposa de les dades clares ni té accés al contingut dels missatges, garantint la confidencialitat del contingut.

El lloc web pot proposar hiperenllaços cap a altres llocs web que poden proporcionar informació addicional de qualitat. BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP S.L.U. no podrà ser considerada responsable del contingut que no publica, l'usuari reconeix que aquest lloc web i els serveis associats o de tercers són totalment independents. El reenviament a un lloc de tercers no equival a una recomanació i BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP S.L.U. no serà en cap cas responsable del contingut editorial ofert pels llocs en qüestió.

Atès el caràcter confidencial de totes les dades personals, l'accés a aquestes dades està restringit als empleats de BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP S.L.U. a l'exercici de la seva feina ia tercers degudament autoritzats de conformitat amb la normativa vigent.

 1. S'envien les vostres dades fora de la Unió Europea? 

No s'envia cap dada fora de la Unió Europea.

 1. Quins són els vostres drets?

 

En virtut del que disposen els articles 14 a 22 del Reglament (UE) 679/2016 del 27 d'abril 2016, tota persona física que utilitzi el servei podrà exercir els drets següents:

 • dret d'accés: podreu sol·licitar una còpia de les dades de caràcter personal que us concerneixen;
 • dret de rectificació: podrà rectificar qualsevol dada inexacta que li concerneixi; dret d'oposició: es pot oposar que es realitzi el tractament de les dades en virtut del que disposa l'article 21 del RGPD;
 • dret de supressió: podrà sol·licitar la supressió de les dades de caràcter personal en virtut del que disposa l'article 17 del RGPD.
 • dret a no ésser objecte de decisions individuals automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils;
 • dret a la limitació del tractament.

No elaborem perfils per a les nostres activitats.

A més, en donar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals, tindrà el dret de retirar aquest consentiment en qualsevol moment.

Finalment, quan es detecta una violació de dades personals que pugui constituir un risc elevat per al gaudi dels seus drets i llibertats, se us informarà de la violació tan aviat com sigui possible.

 1. Com exercir els vostres drets?

Aquests drets es poden exercir posant-se en contacte amb BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP S.L.U., qui ha recopilat les dades, o enviant un correu electrònic. Podeu accedir al formulari per exercir els vostres drets a través de l'enllaç següent: https://www.socotec.es/en

La informació de contacte de BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP S.L.U. es pot trobar a la secció corresponent de l'avís legal al lloc web socotec.es.

Cal enviar una prova d'identitat amb la sol·licitud.

BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP S.L.U. respondrà a la sol·licitud en el termini d'un (1) mes des de la recepció de la sol·licitud. En determinats casos, degut a la complexitat de la sol·licitud o al nombre de sol·licituds, aquest termini es pot ampliar a dos mesos.

Per posar-se en contacte amb el Responsable de la Protecció de Dades de Socotec:

 • per correu electrònic: dataprotection@socotec.com
 • per correu postal: dataprotection@socotec.com al c/ d'Àvila, 138, 3a planta, 08018 Barcelona, ​​Espanya

Si no rebeu resposta o si no esteu satisfet amb la resposta rebuda, podeu posar-vos en contacte amb l'Autoritat de Protecció de Dades, és a dir, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD): https://www.aepd.es/ ca

 1. Què passa amb les vostres dades en cas de mort?

Podrà donar instruccions sobre la conservació, supressió o comunicació de les seves dades personals en cas de mort en virtut del que disposa l'article 3 relatiu a les dades de les persones mortes de la Llei orgànica 3/2018 del 5 de desembre sobre protecció de dades. Personals i garantia de drets digitals.

1. Les persones vinculades a la persona morta per raons familiars o de fet, així com els seus hereus podran adreçar-se al responsable o encarregat del tractament a fi de sol·licitar l'accés a les dades personals d'aquella i, si escau, la seva rectificació o supressió. Com a excepció, les persones a què es refereix el paràgraf anterior no poden accedir a les dades de la persona morta, ni sol·licitar-ne la rectificació o supressió, quan la persona morta ho hagi prohibit expressament o així ho estableixi una llei. Aquesta prohibició no afectarà el dret dels hereus a accedir a les dades de caràcter patrimonial de la persona morta.

2. Les persones o institucions a les quals la persona morta hagi designat expressament per fer-ho també poden sol·licitar, d'acord amb les instruccions rebudes, l'accés a les dades personals d'aquesta i, si s'escau, la rectificació o la supressió. Mitjançant un reial decret s'han d'establir els requisits i les condicions per acreditar la validesa i la vigència d'aquests mandats i instruccions i, si s'escau, el registre d'aquests.

3.En cas de defunció de menors, aquestes facultats també poden exercir els seus representants legals o, en el marc de les seves competències, el Ministeri Fiscal, que pot actuar d'ofici oa instància de qualsevol persona física o jurídica interessada

En cas de mort de persones amb discapacitat, aquestes facultats també podran exercir-se, a més de pels qui assenyala el paràgraf anterior, pels qui haguessin estat designats per a l'exercici de funcions de suport, si aquestes facultats s'entenguessin compreses en les mesures de suport prestades per la persona designada.

En cas de mort de persones amb discapacitat, aquestes facultats també podran exercir-se, a més de pels qui assenyala el paràgraf anterior, pels qui haguessin estat designats per a l'exercici de funcions de suport, si aquestes facultats s'entenguessin compreses en les mesures de suport prestades per la persona designada.

 1. El lloc web utilitza galetes?

Les cookies són arxius de text que s'emmagatzemen i s'utilitzen per registrar dades personals i no personals relacionades amb la vostra navegació pel lloc web del Grup Socotec.

Podem fer servir les cookies i altres formes de tecnologia que podran recopilar i emmagatzemar Dades Personals per millorar els serveis que us oferim.

Serà advertit la primera vegada que vostè rebi una galeta amb un avís que apareixerà al peu de pàgina i podrà decidir si l'accepta o la rebutja. Si continueu navegant pel lloc web després de conèixer la informació anteriorment esmentada, es considerarà que accepta de forma expressa que el Grup Socotec pugui utilitzar cookies de navegació.

 

cookies

 1. Revisió de la Política de Protecció de Dades Personals

 

Aquesta Política de Protecció de Dades Personals s'aplicarà a partir del 22 de febrer de 2023 i s'actualitzarà periòdicament d'acord amb les necessitats de l'empresa i els requisits legals.