av-roma-carrer

Projectes bàsics i constructius de la urbanització de l'avinguda de Roma a Barcelona

Participem en projectes d'urbanització, convertint l'entorn urbà en un espai adaptat als ciutadans.

Informació general

Data (any): 2002 - 2010

Client: Proeixample

Ubicació: Barcelona - Espanya

Propietat fotografia: Gettyimages

Parleu amb els nostres experts

Resum del projecte

Estudi de factibilitat que ha consistit en la definició de les obres previstes per dur a terme la millora de l'àmbit urbà constituït per l'avinguda de Roma, en el seu tram comprès entre els carrers Viladomat i Entença de Barcelona.

Avinguda de Roma a Barcelona

Detalls del projecte

Longitud aproximada de 435 metres, l'amplada entre façanes d'aquest carrer és de 50 metres, amb la qual cosa s'obté que l'àrea d'actuació total engloba una superfície d'uns 22.000 m².

Les nostres accions

 • Conservar els plataners existents a les voreres, intercalant una segona línia de palmeres de nova plantació.
 • A la rambla, jardineres amb secció triangular, marcant dues alineacions.
 • Donar continuïtat al carril bici existent per calçada, adossat a banda i banda de la rambla central.

 • Calçada de 10,50 m d'amplada distribuïts en un carril d'aparcament i càrrega i descàrrega, 2 carrils de circulació i un carril bici, a base de mescla bituminosa en calent. Vorera de 7 m d'ample de peces de panot (rajola hidràulica) de 20x20x4 cm i rambla central d'ample 14,80 m, amb peces de granit de 60x40x6 cm sobre base de formigó. Vorada de pedra granítica de 20x25x8 cm.

 • La urbanització proposada modifica les càrregues que suporten els túnels existents sota l'avinguda, en repartir de forma diferent el trànsit a la secció viària. S'estudia la hipòtesi d'un túnel de llum variable, a 15-40 cm de profunditat.
 • En el desenvolupament de l'estudi de factibilitat es calcularà un eix en planta per a l'avinguda de Roma que servirà per a la definició topogràfica de tots els tipus d'elements.
 • Actuacions de drenatge com a anul·lació d'embornals existents i ubicació de nous d'acord amb la nova geometria del carrer; canvi de tapes de pous de registre i reixes d'embornals i drenatge de les jardineres.
 • Es projecta i dissenya una xarxa de reg per degoteig als arbres i per difusors a les jardineres.
 • S'ha consultat amb la Unitat Operativa d'Il·luminació de l'Ajuntament de Barcelona la distribució dels punts de llum, així com els càlculs realitzats.
 • Implantació de mobiliari urbà.
 • Aquesta secció fa necessària la reubicació d'una reixa de ventilació d'Adif existent que també funciona com a sortida d'emergència; se suggereix la col·locació d'un edicle de vidre de tipus Barcelona per a la sortida.

 

av-roma-dalt

Vols saber més sobre els nostres projectes? Contacte

Contacta amb nosaltres