El mercat dels Encants de Barcelona és un dels espais singulars i emblemàtics de la ciutat i del qual SOCOTEC ha realitzat el projecte i direcció d'obra de l'estructura.

Informació general

Data (any): 2011 - 2013

Client: b720 Fermín Vázquez Arquitectos 

Ubicació: Barcelona - Espanya

Propietat fotografia: Gettyimages

Parleu amb els nostres experts

Resum del projecte

Els Encants de Barcelona és un mercat que es desenvolupa en una planta triangular, amb 2 soterranis, cobert per una estructura metàl·lica a 18 m d'alçada formada per dobles piràmides que se subjecten en els seus vèrtexs per 4 pilars circulars metàl·lics.

Els forjats sobre el nivell del sòl tenen una alçada de 50 cm i disposen d'un reforç actiu al seu interior per permetre llums de 16x12 m.

Mercat dels Encants

Detalls del projecte

Es tracta d'un edifici amb una planta més o menys triangular que està compost per dues plantes soterrànies i un entresol sota rasant, destinades a aparcament, i dues plantes sobre rasant, destinades a mercat.

Tot el conjunt està cobert per una estructura metàl·lica a 18 metres d'alçada. Els fonaments estan formats per sabates aïllades i lloses massisses. Els murs de contenció tenen un gruix de 45 cm amb un o dos nivells d'ancoratge.

Dins de les feines de contenció són importants les tasques d'apuntalament del túnel de l'Adif existent, i les de moviment del col·lector per poder aprofitar al màxim el solar. El sostre del soterrani -2 i el sostre del soterrani -1 estan resolts per lloses massisses de 35 cm de gruix, mentre que el sostre sota teulada és un forjat bidireccional de formigó armat alleugerit mitjançant cassetons de porex, de gruix 50 cm. També hi ha dos forjats sobre rasant que fan dues rampes sobre les quals es col·loquen les parades dels comerciants. Aquests forjats són de 50 cm de gruix igual que els immediatament inferiors, però porten al seu interior armadura activa per salvar llums de 16x12 m. Aquesta situació s'aconsegueix perquè un de cada dos pilars desapareix en planta baixa, creant una planta més lliure.

La coberta metàl·lica està formada per dobles piràmides que se subjecten en els seus vèrtexs per quatre pilars metàl·lics circulars que allotgen al seu interior els baixants.

Vols saber més sobre els nostres projectes? Contacte

Contacta amb nosaltres