Hem participat en la rehabilitació i canvi d'ús de la plaça de bous Arenas convertint-la en un centre comercial referent de l'arquitectura de Barcelona.

Informació general

Data (any): 2002 - 2011 

Client: Richard Rogers y Alonso Balaguer

Ubicació: Barcelona - Espanya 

Parleu amb els nostres experts

Resum del projecte

El centre comercial Arenas és la rehabilitació de la plaça de bous del segle XIX. Originalment era d'estil neomudèjar. El projecte va presentar una elevada complexitat estructural per mantenir la façana mentre es desenvolupaven 5 plantes d'aparcaments rebaixant 3 m per sota del nivell freàtic.

Detalls del projecte

El projecte, situat a la Plaça d'Espanya de Barcelona, va consistir en dues àrees d'atenció diferenciades per convertir l'espai existent en un centre comercial. La primera part va consistir en el manteniment parcial de l'estructura existent. Això implicava dissenyar un procés constructiu des de la construcció d'una estructura estabilitzadora sobre la qual es podia dur a terme l'obra, fins als estudis d'enderroc de tot l'interior existent i el suport de la construcció. L'apuntalament s'ha dut a terme amb l'objectiu d'elevar la façana existent a la seva posició actual, una planta per sobre del nivell del carrer.

La segona part del projecte va ser la construcció real de l'edifici. Es preveia crear plantes subterrànies de 63.000 m² en total i sobre rasant de 38.000 m². El tram subterrani suma un total de cinc plantes, arribant a 18 m per sota del nivell del carrer; això implicava excavar 3 m per sota del nivell freàtic. Es va construir una estructura de formigó armat, a base de lloses massisses i pilars de secció rectangular i cilíndrica. La coberta es realitza mitjançant una gran cúpula de fusta.

El projecte també va tenir en compte l'impacte de potencials vibracions sobre la resistència de l'estructura i la seva capacitat de servei per continuar en cas que això passi.

Vols saber més sobre els nostres projectes? Contacte

Contacta amb nosaltres