auditoria-estructures-diverses-carreteres

Auditoria per al manteniment d'estructures de senyalització en vies d'accessos nord a Barcelona

Auditories tècniques de les estructures de servei a la xarxa viària de Catalunya.

Informació general

Data (any): 2022  

Client: Servei Català de Trànsit 

Ubicació: Catalunya - Espanya

Propietat fotografia: ©SOCOTEC Spain

Parleu amb els nostres experts

Resum del projecte

El Servei Català de Trànsit (SCT) duu a terme una auditoria exhaustiva de totes les estructures de suport, com pòrtics, banderoles, pals i càmeres instal·lades en diversos accessos viaris del nord de Barcelona, així com en altres carreteres de Catalunya, com a part de les seves estratègies de manteniment.

Barcelona

Detalls del projecte

Actuacions per a l'avaluació de l'estat de les estructures de suport, efectuant les comprovacions i assaigs requerits:

 

Control de qualitat

 • Cimentació prestant especial atenció a la no existència de soscavació o recobriment.

 

 • L'estat de la placa d'unió amb la cimentació.
 • Existència i estat de tots els perns, volanderes i elements de bloqueig en la unió placa-cimentació.
 • Estat de la/les placa/s d'unió de suports i voladissos.
 • Existència i estat dels cargols, volanderes i elements de bloqueig en les unions entre estructures principals.
 • Estat de les soldadures.
 • Estat general del recobriment, localitzant oxidacions i/o corrosions puntuals o generals.
 • Existència de deformacions o cops.

 

 • L'estat de les plaques d'unió.
 • Existència i estat de la totalitat dels perns, volanderes i elements de bloqueig
 • Estat de les soldadures.
 • Estat general del recobriment, localitzant oxidacions o corrosions puntuals o generals.
 • Existència de deformacions o cops.
 • Funcionament general.

 

 • Mitjançant l’equip de topografia es realitzen les comprovacions de verticalitat de l'estructura, fletxa dels voladissos i gàlibs disponibles en cada carril de circulació.

 • Mitjançant equip d'ultrasons es mesura el gruix de la capa de recobriment en una mostra de punts representativa de l'estructura, tant en la principal com en la secundària.

 • Estudi per determinar la tensió màxima a aplicar als cargols a assajar segons la seva mètrica i qualitat (classe) segons la normativa de referència. Es presta especial atenció als defectes detectats com cargols soldats sense aplicar tensió a l'estructura, defectes d'igual o major criticitat que en una tensió insuficient. També es comprova l'estat dels cargols verificant la seva idoneïtat per a les estructures on s'instal·len. Mitjançant clau dinamomètrica calibrada es realitza assaig de parell de collament.

Mitjançant assajos no destructius com inspecció visual, partícules magnètiques o líquids penetrants es verifica l'estat de les soldadures i es caracteritzen les possibles patologies identificades.

auditoria-estructures

Avaluades les dades obtingudes de les comprovacions i assaigs realitzats es plantegen les accions correctores necessàries, valorant econòmicament i redactant un pla d'actuacions a curt, mitjà i llarg termini per corregir les deficiències identificades en les estructures durant l'auditoria.

Vols saber més sobre els nostres serveis? Contacte

Contacta amb nosaltres