direccion-obras-proyecto-rehabilitacion-puente-c-66-besalu

Direcció de les obres del projecte de rehabilitació del pont de la C-66 a Besalú

SOCOTEC ha dut a terme la supervisió de l'execució de les obres del projecte de rehabilitació del pont de la C-66 a Besalú.

Informació general

Data (any): 2015 - 2016

Client: Infraestructures.cat

Ubicació: Besalú - Espanya

Propietat fotografia: ©SOCOTEC Spain

Parleu amb els nostres experts

Oscar Bustos

Director Obres de Barcelona - Infraestructures del Transport

Director Obres de Barcelona - Infraestructures del Transport

Resum del projecte

Supervisió de l'execució de les obres del projecte de rehabilitació del pont de la C-66 a Besalú, amb el disseny d'un nou tauler ampliat de 188 metres en longitud. També es van projectar els desviaments provisionals necessaris per dur a terme les actuacions.

  Detalls del projecte

  En la supervisió de l'execució de les obres, els serveis prestats van consistir en la inspecció i el seguiment econòmic i temporal. Respecte a la qualitat de les obres, redacció d'informes, tractant concretament els aspectes següents:

  • Vetllar pel correcte desenvolupament de les obres d'acord amb el projecte i les normatives vigents aplicables.
  • Dur a terme el seguiment de les obres, analitzant el compliment dels terminis temporals i verificant el compliment econòmic de les activitats d'acord amb el projecte.
  • Assegurar la qualitat de les obres mitjançant la validació i seguiment del pla d'assaigs que ha d'executar l'empresa constructora.
  • Analitzar i verificar els possibles canvis tècnics en obra deguts a optimitzacions del mateix que no desvirtuïn les qualitats i funcionalitats projectades.
  • Redacció d'informes mensuals de seguiment a la gerència de les obres.
  • Redacció de les certificacions mensuals d'obra.
  • Redacció del projecte final d'obra que contempli la realitat de les obres executades, recopilant totes les justificacions de les modificacions de projecte, la documentació gràfica i la relativa a la qualitat de l'obra.

  Les nostres missions

  El pont de Besalú a la carretera C-66 es trobava en un deficient estat de conservació. El sistema de contenció de vehicles estava profundament deteriorat, fora de normativa vigent i l'estructura, constituïda per tres arcs de formigó armat, presentava deterioraments superficials, armadures vistes i esquerdes.

  El tauler estava format per una calçada de dos carrils de 3,30 metres i dues voreres de 0,80 metres. La contenció de vehicles existent ocupava uns 0,30 metres a cada costat. En total, 8,80 metres de plataforma.

  La secció construïda va representar una ampliació del tauler, ampliant lleugerament els carrils de circulació a 3,25 m, construint dos ampits metàl·lics tipus PMH-13 que ocupen 0,57 metres cadascun. Hi ha una vorera d'1,60 metres d'amplada a mà esquerra. En total, 9,24 metres d'amplada.

  El tauler està dissenyat i construït per possibilitar-ne una ampliació per generar una altra vorera simètrica a l'altre marge, si fos necessari. Per a això es van deixar incrustats en el formigó armadures roscades i connectors. Permeten fixar el paviment aigües avall en el futur, creant una plataforma amb una amplada total de 10,84 metres, si fos necessari.

  La construcció va implicar el tall total de la via i, per tant, la necessitat de projectar desviaments provisionals, fins i tot una rotonda provisional a la C-66.

  La reparació del pont existent va requerir la construcció d'una plataforma en uns terrenys sobre el riu Fluvià, tenint en compte condicionants ambientals de la zona. La plataforma es va dissenyar per ser permeable mitjançant canonades i no impedir el riu en cas d'inundació.

  El nou tauler, de formigó armat, va ser construït “in situ” mitjançant un carro d'encofrat lliscant en diverses posicions, prèvia demolició del tauler antic. La longitud total del tauler va ser de 188 metres.

  Després de la impermeabilització, es van col·locar dues capes de mescles bituminoses en calent, una regularització tipus IV-a i un tipus BBTM11B desgast. Es van col·locar juntes elàstiques a les vores del tauler.

  Va existir una afectació d'una línia telefònica de fibra òptica, de la qual es va construir un cable provisional i finalment es va allotjar en un prisma construït per a aquest fi en el nou tauler.

  Van ser objecte de la supervisió d'obra el tractament de la vorera, la barana de tall i els elements de senyalització horitzontal, vertical i de protecció.

  direccion-obras-proyecto-rehabilitacion-puente-c-66-besalu

  Vols saber més sobre els nostres projectes? Contacte

  Contacta amb nosaltres