Metro Barcelona Maragall

Projecte de construcció de l'intercanviador de l'estació de Maragall – Metro de Barcelona

  • Data: 2004 - Actualitat
  • Client: Infraestructures.cat
  • Ubicació: Barcelona, Espanya
  • Propietat fotografia: SOCOTEC Spain

Descripció del Projecte de construcció de l' estació de metro

La renovació de l'estació de Maragall del Metro de Barcelona ha estat un projecte estratègic, dividit en dues fases principals per millorar l'accessibilitat i seguretat d'aquesta interconnexió clau entre les línies L4 i L5.

La primera fase, que va consistir en la construcció del vestíbul de Ronda Guinardó (L4) i l'ampliació de l'andana de la L4, es va completar l'abril del 2022. La segona fase, que inclou el vestíbul de Ramon Albó, el passadís de correspondència entre L4 i L5, i l'ampliació de l'andana de la L5, es va inaugurar recentment el 2023.

Parleu amb els nostres experts

Jordi Rosich

Director General de Obra Civil i Innovació

Director General de Obra Civil i Innovació

Serveis d' Enginyeria prestats per SOCOTEC:

SOCOTEC com a enginyeria de referència de Infrastructures.cat ha jugat un paper fonamental en aquest projecte, proporcionant una àmplia gamma de serveis especialitzats:

  • Direcció d' Obra: Coordinació i supervisió meticulosa de totes les fases de construcció, assegurant que cada etapa es completés conforme als estàndards més alts de qualitat i seguretat.
  • Redacció de Projectes Modificats: Adaptació i actualització contínua del projecte per incorporar canvis normatius i d' infraestructura emergents, assegurant que el projecte es mantingui de conformitat amb les noves regulacions.
  • Campanya de Recerca de l' Estructura Existent: Realització d' estudis exhaustius de l' estructura preexistent per garantir que totes les modificacions i construccions noves s' integrin de manera segura i efectiva. Aquest servei va ser proporcionat a través d'un contracte amb la constructora.
  • Auscultació durant l' Execució de l' Obra: Implementació d' un sistema de monitoratge integral per supervisar i analitzar el comportament de la infraestructura durant la construcció. Aquest servei també va ser proporcionat sota contracte amb la constructora.

 

Innovació i Tecnologia:

SOCOTEC ha adoptat metodologies avançades d 'Enginyeria i tecnologia BIM per gestionar i optimitzar el projecte. La digitalització i l'ús de BIM asseguren un control rigorós de la informació, compliment de terminis i optimització de costos públics.

Principals obres per a l' estació de metro de Maragall:

Al llarg de les fases del projecte, s' han dut a terme diverses modificacions per adaptar-se a les condicions reals i garantir la seguretat i funcionalitat de l' estació:

A causa de restriccions estructurals i operatives, es va redissenyar la ubicació de l' ascensor per connectar de manera eficient amb el passadís entre L4 i L5, sense interrompre el servei de la línia.

Les investigacions estructurals van revelar discrepàncies significatives amb les hipòtesis inicials, requerint un redisseny complet per assegurar la integritat estructural.

Per millorar l' accessibilitat i funcionalitat, es van ampliar les obertures a les pantalles existents, la qual cosa també va requerir millores en l' estructura de suport.

Es va redissenyar la pantalla de micropilons per proporcionar la rigidesa necessària, ajustant-se a les condicions reals del terreny i l' estructura.

Es van implementar solucions per mitigar les afectacions temporals als accessos de pàrquings privats durant les obres, incloent-hi la disposició de places de lloguer alternatives i ajustos en accessos existents.

Metro Barcelona Maragall

Compromís amb la Sostenibilitat:

En totes les fases del projecte, SOCOTEC ha prioritzat la protecció acústica, el control de vibracions, la gestió responsable de residus i la preservació de l' entorn hídric i vegetal. Aquest enfocament de sostenibilitat està en tots els projectes de SOCOTEC i assegura un impacte positiu i durador a la comunitat de Barcelona.

El projecte de renovació de l'estació de Maragall demostra la capacitat de SOCOTEC per liderar i executar projectes d'infraestructura complexos, integrant innovació tecnològica i un compromís inquebrantable amb la seguretat i sostenibilitat. Amb cada fase completada, SOCOTEC enforteix la seva posició com a líder en la direcció d'obra d'infraestructures clau a Espanya.

Vols saber més sobre els nostres serveis? Contacte

Contacta amb nosaltres