Nova seu corporativa d'EMUASA (empresa municipal d'aigües i sanejament de Múrcia) situada a l'avinguda Miguel de Cervantes.

Informació general

Data (any): 2023

Client: Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia, S.A.

Ubicació: Múrcia (Espanya)

Propietat fotografia: Vergelaria UTE (María Herranz Pintor, Manuel Leira Carmena, Nieves Mestre Martínez, Eduardo Roig Segovia) i ©SOCOTEC Spain

 

Resum del projecte

El projecte és resultat d'un concurs convocat per aquest organisme i del qual Vergelaria UTE i el seu equip van resultar adjudicataris. L'edifici compta amb una superfície construïda de 7.300 m² (4.000 m² d'oficines i 3.300 m² d'aparcament).

El projecte és desenvolupat per l'equip d'arquitectes format per María Herranz Pintor, Manuel Leira Carmena, Nieves Mestre Martínez, Eduardo Roig Segovia, amb SOCOTEC com a encarregat de tota l'enginyeria (estructures i instal·lacions) i estratègia de sostenibilitat del projecte.

Parleu amb els nostres experts

Detalls del projecte

En essència, el disseny de l'edifici es pot entendre com una plataforma de voltes que dona cabuda a la major part del programa privat, elevat sobre una planta baixa envidrada que acull tot el programa públic i part del privat. A més, s'incorporen dos nivells i instal·lacions d'aparcament subterrani. Amb l'assignació d'aquests elements sota rasant, el perímetre de parcel·la circumdant i els patis queden lliures d'obstacles, permetent la incorporació d'abundants arbres i vegetació que donen nom al projecte.

L'edifici incorpora un conjunt d'estratègies ambientals i tectòniques que contribueixen al disseny bioclimàtic d'una oficina flexible, confortable i de màxima domesticitat.

Cal destacar el conjunt de voltes que coronen elegantment la totalitat de l'estructura elevada, excepte una franja oculta al llarg del carrer dedicat a instal·lacions. Aquestes voltes compleixen múltiples funcions: milloren activament les condicions de confort higrotèrmic interior, doten l'espai de treball d'una sensació de domesticitat i contribueixen a dotar d’una forta expressivitat a la part externa de l’edifici que reforça la imatge de l'empresa.

Vols saber més sobre els nostres projectes? Contacte

Contacta amb nosaltres