sagrera

Control i vigilància de les obres de construcció de la nova estació d'AVE a La Sagrera

Participem en les obres de construcció de la nova estació de l'AVE a La Sagrera en els àmbits de l'obra civil, l'edificació i el control de qualitat de materials.

Informació general

Data (any): 2010 – en curs

Client: Adif 

Ubicació: Barcelona - Espanya

Propietat fotografia: ©SOCOTEC Spain i Gettyimages

Parleu amb els nostres experts

Oscar Bustos

Director Obres de Barcelona - Infraestructures del Transport

Director Obres de Barcelona - Infraestructures del Transport

Jorge Toledano

Sales Development - Laboratoris d'Assaigs

Sales Development - Laboratoris d'Assaigs

Resum del projecte

Contracte de serveis d'assistència per al control i vigilància de les obres del projecte "Línia d'Alta Velocitat Madrid – Saragossa – Barcelona – Frontera Francesa. Tram: La Sagrera – Nus de la Trinitat. Projecte de construcció de l'estructura de l'estació a La Sagrera".

Detalls del projecte

Com a part del projecte constructiu, s'han realitzat els estudis pertinents i és s'han redactat els informes corresponents:

 • Cartografia i topografia, traçat, planejament, replanteig, moviment de terres, superfícies i paviments.
 • Climatologia, hidrologia i drenatge, geotècnia i geologia.
 • Estructures i murs, túnels, estudi de l'organització i desenvolupament de l'obra.
 • Senyalització, abalisament i defenses, il·luminació, anàlisi de la seguretat viària.
 • Serveis afectats, expropiacions, pressupost per al coneixement de l'administració.
 • Mesures correctores d'impacte ambiental, seguretat i salut, pla de control de qualitat.
 • Annex mediambiental, pla de conservació i explotació.
 • Estudi tipologia d'interseccions i enllaços, estudi de gestió de residus, instal·lacions.

El projecte consisteix en la redacció de l'avantprojecte de construcció i explotació de l'itinerari Tàrrega – Balaguer – Alfarràs amb un total aproximat de 54 km.

El projecte fa una distinció en funció del tipus de traçat, ja sigui línies de desviament, on el traçat actual travessa nuclis urbans, o línies interurbanes. El projecte inclou la definició de les solucions per al drenatge de les vies, tant longitudinal com transversal i de les estructures a ampliar, remodelar o de nova implantació segons sigui el cas. De les estructures projectades, cal destacar la presència de diverses estructures de maó com passos subterranis, passos elevats i murs, així com estructures més grans que inclouen set viaductes i un fals túnel.

Estació de tramvia de Barcelona

El projecte actual inclou només aquelles activitats que es requereixen per crear l'estructura de l'estació. Actualment, s'estan desenvolupant projectes paral·lels que complementaran aquesta intervenció i abastaran l'arquitectura i les instal·lacions de l'estació i la urbanització del parc de Sant Martí.

L'Estació de La Sagrera es defineix com una estació intermodal que relaciona els següents sistemes de transport:

 • Trens AVE, de Llarg Recorregut i Regionals.
 • Línies de Rodalies.
 • Línies regulars i discrecionals d'autobusos.
 • Línies 4 i 9 de la xarxa metropolitana de Barcelona.

La urbanització de l'estació de La Sagrera

Així, les línies d'ample convencional s'ubicaran a la cota -1,67 on es construiran quatre andanes d'11,80 m d'ample, amb tres nuclis d'accés vertical cadascun i quatre sortides d'emergència a passarel·les protegides situades sota les vies i amb sortida final al parc de Sant Martí. Aquestes plataformes tenen una longitud de 240 m. L'alçada de l'andana en relació amb el nivell del carril és de 0,68 m, i la distància entre l'eix de la via i la vora és d'1,72 m.

L'accés principal al vestíbul de Rodalies es realitza des de la circumval·lació de Sant Martí, a 10,20 m d'alçada i a la banda est de l'estació, a través d'un vestíbul que forma un gran balcó sobre el vestíbul de Rodalies, on també hi ha sortides directes des de les andanes d'Alta Velocitat.

Als costats sud i nord del vestíbul de Rodalies i ocupant els mateixos nivells (a unes alçades de 6,05 m i 10,20 m), s'integren a la mateixa estació quatre grans aparcaments que donaran servei tant a l'estació de ferrocarril i d'autobusos com a la zona comercial, d'oficines i hotelera que es construirà als voltants de l'estació.

El ferrocarril d'Alta Velocitat es resol amb un gran vestíbul en el nivell 23,20, al qual s'accedeix des del vessant de la muntanya. El vestíbul compta amb zones d'arribada, presortides i sortida clarament diferenciades i ofereix tots els serveis necessaris tant per al funcionament de la línia com per als passatgers. Des d'aquest vestíbul s'accedeix a la sala d'andanes, que consta de cinc andanes, quatre d'elles de 400 m de llarg i 12 m d'ample, i una cinquena de 230 m. L'alçada de l'andana des del nivell de la via és de 0,76 m, i la distància des del centre de la via fins a la vora és d'1,62 m.

Les plantes inferiors dels edificis projectats en el costat est seran utilitzades per l'Adif per a instal·lacions de serveis de xarxa.

El pla d'ús de la zona preveu la construcció d'un hotel a l'edifici situat al sud de l'entrada principal de l'estació i d'edificis de serveis en els altres tres edificis que la componen (aquests edificis no formen part d'aquest projecte).

També es proposa la construcció d'un edifici lineal a la banda oest de l'estació per a un centre comercial o de negocis amb una planta rectangular d'aproximadament 230 m per 20 m d'ample per nivell. El seu volum permet el desenvolupament de 5 nivells amb una alçada entre plantes de 4 m i una superfície total de 17.940 m² (aquest edifici no forma part d'aquest projecte).

L'accessibilitat vehicular es resol a través de la xarxa viària en superfície prevista a la zona, complementada amb un sistema de vials d'accés independents als aparcaments, a l'estació d'autobusos i a les àrees logístiques de l'estació, que es descriuen a continuació.

sagrera

Vols saber més sobre els nostres projectes? Contacte

Contacta amb nosaltres